MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Projekt Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w ZamościuZakres prac projektowych:
Projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie terenu o powierzchni 1,175ha w granicach obwodu bastionowego Twierdzy Zamość w tym:

I. Dokumentacja projektowa budowy, remontów konserwatorskich i adaptacji obiektów kubaturowych oraz nowych inwestycji uzupełniających.
- projekty budowlane i wykonawcze w branży: architektura, konstrukcja, branża drogowa, sanitarna , elektryczna, teletechniczna.

Obiekty kubaturowe:

 1. Arsenał:
  Program Funkcjonalny:
  Obiekt pełniący obecnie funkcję Muzeum „Barwy i Oręża”.
  Pozostawienie funkcji ekspozycyjnej z eliminacją funkcji magazynowo – pomocniczej. Zmiana polega na zwiększeniu przestrzeni ekspozycji - oczyszczenie zabytkowej przestrzeni z wtórnych podziałów:
  - parter-pomieszczenia ekspozycyjne, sale wystawowe eksponatów militarnych do XX wieku,
  - I piętro-pomieszczenia ekspozycyjne–wystawy czasowe, pomieszczenia administracyjne,
  - piwnica - sanitariaty, magazyn sprzętu wystawienniczego.
  Zakres projektu:
  Remont zachowawczy z poprawą standardów użytkowania i zwiększenia przestrzeni ekspozycji:
  - remont elewacji z wykonaniem (poprawą) izolacji przeciwwilgociowej oraz pracami konserwatorskimi detalu kamiennego i stolarki drzwiowej,
  - remont dachu,
  - remont wnętrz z likwidacją wtórnych podziałów z wykonaniem nowego stropu podwieszonego nad piętrem,
  - wymiana stolarki okiennej
  - modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji: c.o. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, p.poż., antywłamaniowej.
  - wymiana wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan.
  - projektowane wewnętrzne instalacje: teletechniczne (monitoring, wewnętrzny system audiowizualnej prezentacji (kioski interaktywne), system nagłaśniający,
  - montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w miejscu klatki schodowej zachodniej.
 2. Prochownia:
  Program Funkcjonalny:
  Obiekt zachowany w części, nie zachowana część do rekonstrukcji. Obiekt z przeznaczeniem na funkcje Muzeum „Fortyfikacji i Broni”.
  - sala wystawienniczo projekcyjna,
  - punkt sprzedaży pamiątek,
  - centrum monitoringu kompleksu muzealnego
  - kasy biletowe,
  - sanitariaty,
  Zakres projektu:
  Remont konserwatorski kompleksowy z rekonstrukcją nie zachowanego fragmentu oraz pracami konserwatorskimi ceglanej elewacji, poprzedzony ekspertyzą techniczną konstrukcji obiektu; adaptacja do funkcji planowanej w tym:
  - rekonstrukcja części obiektu,
  - remont ze wzmocnieniem ścian i sklepień,
  - remont fundamentów (ewentualne podbicie) z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
  - wykonanie (wymiana) dachu,
  - adaptacja budynku do planowanych funkcji,
  - projektowane wewnętrzne instalacje: sanitarne: wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji., elektryczne: p.poż., antywłamaniowa, teletechniczne: monitoring, wewnętrzny system audiowizualnej prezentacji (kioski interaktywne), system nagłaśniający,
 3. Obiekt pod wałem przy murze Kurtyny II-III. 
  Program Funkcjonalny:
  Obiekt nowoprojektowany, którego szklane ściany stanowią rekonstrukcję geometrii wału fortecznego.
  - pomieszczenia ekspozycyjne na eksponaty wojskowe z XX wieku w tym wielkogabarytowe obiekty militarne,
  - pomieszczenia pomocnicze: pracownia konserwacji eksponatów, magazyny,
  - sanitariaty ogólnodostępne,
  - projektowane wewnętrzne instalacje: sanitarne: wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji., elektryczne: p.poż., antywłamaniowa, teletechniczne: monitoring, wewnętrzny system audiowizualnej prezentacji (kioski interaktywne), system nagłaśniający,

  b) Programy prac konserwatorskich: elewacji Prochowni oraz detalu kamieniarskiego elewacji Arsenału,

II. Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu:

Projekty budowlane, projekty wykonawcze:

 1. Ukształtowanie ziemnych elementów zagospodarowania.
  - rekonstrukcja pełnego wału fortecznego przy murze kurtyny od Bramy Szczebrzeskiej do obiektu ekspozycyjnego Muzeum pod wałem oraz wykonanie części wału na obiekcie.
 2. Branża drogowa:
  - parking, wzdłuż ulicy Zamkowej,
  - ciągi piesze, pieszo-jezdne z odwodnieniem i oświetleniem ( projekty winne być dostosowane do istniejącego projektu budowlanego ulicy Zamkowej.)
 3. Sieci uzbrojenia terenu.
  projekty wykonawcze w branży:
  - sanitarnej (sieci i przyłącza wodociągowe, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, co,
  - energetycznej (linie, przyłącza do obiektów, oświetlenie ciągów pieszo-jezdnych tablic informacyjnych,
  - teletechnicznej – budowa rurociągów zewnętrznych oraz ciągów kablowych z montażem kamer monitoringu zewnętrznego, system nagłośnienia - 3 punkty nagłośnienia surround, urządzenia teletechniczne audiowizualne, sieci internetowe.
 4. Ukształtowanie zieleni.
  Projekty zieleni - wycinki, nowe nasadzenia z podaniem gatunków i ilości.
 5. Mała architektura:
  Projekty tablic informacyjnych, ławek, latarni itp.
 6. Iluminacje budynku Prochowni oraz wybranych elementów zagospodarowania terenu (z pominięciem budynku Arsenału-projekt iluminacji w trakcie realizacji). 

III. Dokumentacja aranżacji Muzeum i prezentacji zasobów z projektem ekspozycji muzealnej części nowoprojektowanej.
Opracowanie obejmuje:

 1. Projekt aranżacji wnętrz sal ekspozycyjnych nowoprojektowanych oraz sali wystawienniczo – projekcyjnej wraz z konwencjonalnym scenariuszem prezentacji zasobów w tym:
  - eksponaty,
  - treść i forma objaśnień, napisów,
  - repliki,
   dokumenty archiwalne (lub kopie),
 2. Scenariusz prezentacji audiowizualnych oraz „muzeum wirtualnego” w tym:
  - system prezentacji audiowizualnej zasobów,
  - prezentacje historyczne przedstawiające w inscenizacjach zasoby oraz fortyfikacje w poszczególnych okresach ich rozwoju (urządzenia typu monitory LCD, ekrany interaktywne, ekrany gazowe),
  - prezentacja wirtualna w kilku wersjach językowych z możliwością zwiedzania interaktywnego (6 kiosków z symulacją podróży po muzeum) – prezentacja eksponatów w aplikacjach rzeczywistego ich użycia w okresie z którego pochodziły.
  Przyjęte rozwiązania techniczne powinny uwzględniać korzystanie z zasobów przez osoby niepełnosprawne (możliwość regulacji poziomu pulpitu, dostępność syntezatora mowy, możliwość generowania głosu lektora w postaci napisów oraz klawiatury dla osób niewidomych) oraz zapewnić atrakcyjne zwiedzanie dla szerokiego przedziału wiekowego.
  - wykreowanie gier komputerowych batalistycznych dostępnych na 2 stołach multimedialnych; gry reżyserowane pod katem przeniesienia elementów ekspozycji muzealnych oraz klimatu epoki do cyberprzestrzeni.
  - wykreowanie 4 historycznych inscenizacji w formie trójwymiarowych filmów wyświetlanych w przestrzeni ekspozycyjnej dotyczących funkcjonowania twierdzy w różnych okresach jej rozwoju oraz w oblężeniach i bitwach (z udziałem scenografii i strojów z epoki, efektów specjalnych).