MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Budownictwo przemysłowe i komunalne

 1. Projekt budowlany i wykonawczy huty szkła na terenie zakładów Philips Lighting Poland w Pile,
 2. Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji hali magazynowej na zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych i belowania makulatury wraz z budynkiem biurowym w Szczecinie przy ul. Miłej,
 3. Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji magazynu drobnicy na zakład produkcji peletów drzewnych w porcie Szczecin przy nabrzeżu Starówka,
 4. Projekt budowlany i wykonawczy posterunku kontroli w rejonie wiaduktu E-2 na Basenie Górniczym w porcie Szczecin,
 5. Projekt budowlany i wykonawczy zakładu prefabrykacji wielkogabarytowych elementów żelbetowych w porcie Świnoujście na terenie Wolnego Obszaru Celnego,
 6. Projekt budowlany i wykonawczy placu „D” składowego drobnicy w Porcie Handlowym Świnoujście,
 7. Koncepcja tymczasowej bazy przeładunku węgla na placu „D” na terenie Portu Handlowego Świnoujście,
 8. Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania magazynu dostaw inwestorskich na zakład produkcji wyrobów stalowych, na terenie Portu Handlowego Świnoujście,
 9. Projekt budowlany suszarni elementów drewnianych w Porcie handlowym Świnoujście,
 10. Zamienny projekt budowlany i wykonawczy modernizacji zaplecza lądowego portu rybackiego w Kołobrzegu,
 11. Koncepcja programowo – przestrzenna i technologiczna budowy elektrociepłowni ekologicznej wraz z zakładem produkcji węgla drzewnego w Wałczu,
 12. Koncepcja programowo – przestrzenna siedziby Zakładu Dolnośląskiego PKP Energetyka we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej,
 13. Studium wykonalności i opłacalności budowy terminala przeładunku kwasu fosforowego i modernizacji zakładu fosforowego na terenie ZCh Police,
 14. Projekt budowlany i wykonawczy farmy elektrowni wiatrowych w Jagniątkowie k/Wolina,
 15. Projekt budowlany i wykonawczy przepompowni ścieków „Grabów” i „Dolny Brzeg” oraz zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Szczecinie w ramach kontraktu nr 16 Programu Poprawy jakości Wody w Szczecinie finansowanego w ramach Funduszu Spójności UE,
 16. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej o dł. ok. 150 km w Szczecinie Skolwinie, w ramach kontraktu nr 13 Programu Poprawy jakości Wody w Szczecinie finansowanego w ramach Funduszu Spójności UE,
 17. Projekt budowlany i wykonawczy pompowni wody „Golęcino” w Szczecinie,
 18. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody, pompowni, stacji uzdatniania wody Skolwin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położoną przy ul. Plażowej w Szczecinie, 
 19. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Sianowie,
 20. Projekt wykonawczy budowy wstępnego zbiornika oczyszczalni ścieków w Krakowie – Płaszowie,
 21. Koncepcja przekrycia rzeki Rawy i otwartych kolektorów na terenie Świętochłowic i Chorzowa,
 22. Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk – Wschód,
 23. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót dla zadania inwestycyjnego: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie,