MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Oferta

Biuro Projektowo-Inżynierske „Redan” Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Przygotowujemy:
- opracowania przedprojektowe: koncepcje lokalizacyjne i programowo - przestrzenne, programy funkcjonalno - użytkowe, analizy rynku, wnioski i materiały związane z wydawaniem decyzji administracyjnych,
- opracowania technologiczne,
- studia wykonalności, analizy finansowe i biznesplany,
- oceny oddziaływania na środowisko,
- kompleksowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe: pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń,
- materiały i wnioski aplikacyjne niezbędne do ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej,
- wizualizacje i materiały promocyjno - marketingowe związane z procesem inwestycyjnym.

Ponadto B.P.-I. „Redan” sp. z o.o. oferuje pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu, zapewniając komkpleksowy nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji, kontrolowanie i rozliczanie wykonawców robót oraz pomoc przy wyborze wykonawców.

Podstawowe sektory działalności:
- budownictwo hydrotechniczne - porty morskie i śródlądowe, mariny i pozostałe szeroko rozumiane obiekty gospodarki wodnej,
- budownictwo przemysłowe,
- budownictwo komunalne i ochrona środowiska,
- budownictwo użyteczności publicznej - szkoły, obiekty kultury, budynki usługowe,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych, ze szczególnym wskazaniem na zabudowę i rozwój obszarów nadwodnych w miastach,
- kompleksowa rewitalizcja obszarów miejskich - historycznych założeń miejskich, zieleni zabytkowej i fortyfikacji.

Większość z naszych projektów doczekała się realizacji i uzyskała wysokie oceny.